גיליון 6760 עמוד 1 מתאריך 23/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באדר א' התשע״ד    6760    23 בפברואר 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בדרך של הלוואה


לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על במצוקה לשם שמירה על רציפות פעילותם.......... 3970

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור.................................... 3971

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים להתפתחות הילד לפי חוק מעונות יום שיקומיים............. 3974

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים........................ 3976

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים....................................... 3978

הודעה בדבר קביעת מועד ומוקם לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה................................... 3978

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה    3978

הודעות מאת הציבור    3994