גיליון 6760 עמוד 2 מתאריך 23/02/2014מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בדרך של הלוואה לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על במצוקה לשם שמירה על רציפות פעילותם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד הבריאות (להלן -המשרד) בדרך של הלוואה לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על במצוקה, לשם שמירה על רציפות פעילותם, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס' 24192003

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן2.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

2.    רקע למתן התמיכה

מינהל רפואה במשרד מבקש לסייע לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על המצויים במצוקה כלכלית המונעת את המשך תפקודם, באמצעות הלוואה כספית למימון פעילותם (להלן - ההלוואה), במהלך תקופה קצובה שאינה עולה על שישה חודשים (להלן -תקופת הבחינה) במטרה לאפשר שמירה על רצף פעילותם

3.    תנאים לתמיכה

מוסד ציבור שהוא בעלים של בית חולים יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה בהתקיים התנאים האלה:

(1)    בית החולים הוא בית חולים ציבורי-כללי, המהווה מרכז-על אשר תעודת רישומו כוללת יחידות העוסקות בנוירו-כירורגיה, השתלת אברים, וניתוחי לב, ושמערך הטראומה שלו ערוך לטפל בפגיעות ראש חמורות;

(2)    בית החולים אינו בית חולים ממשלתי ואינו בית חולים בבעלות קופת חולים;

(3)    בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;

(4)    לפי קביעת רואה חשבון מטעם המדינה (להלן - רואה החשבון), שמונה לשם כך -

(א) בית החולים נמצא בגירעון תקציבי ותזרימי מתמשך, על סף חדלות פירעון, המאיים באופן מיידי על יכולתו להמשיך במתן שירותי אשפוז

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2 י״פ התשע׳׳ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע׳׳ד, עמ' 472.

באופן תקין ולמלא את מטרותיו בהתאם להוראות הדין החלות עליו ולתנאי הרישיון;

(ב) לבית החולים גירעון מצטבר מפעילויות כפי שמפורט בדוח הכספי שלו לשנת 2012 בהיקף העולה על 50% מהיקף ההכנסות משירותים רפואיים;

(5)    המנהל הכללי של המשרד קבע כי קיימים בבית החולים שירותים רפואיים חיוניים, שיש צורך ציבורי בהמשך הפעלתם ברציפות באותו בית חולים,

לתקופה מוגבלת או דרך קבע;

(6)    מוסד הציבור התחייב במסגרת הסכם בין המדינה לבין בית החולים לפי סעיף 5 (להלן - ההסכם) לבצע צעדי התייעלות משמעותיים לצורך שיפור מצבו הכלכלי;

(7)    מוסד הציבור התחייב במסגרת ההסכם שלא לבצע צעדים שיש בהם השלכה על מתן שירותים רפואיים,

היערכות לשעת חירום, וכן הוראת סטודנטים והכשרת מתמתחים, אם אלה מתקיימות בבית החולים, אלא באישור המשרד;

(8)    מוסד הציבור הציג לפני המשרד התחייבות, במסגרת ההסכם, של גורמים חיצוניים להעמיד סיוע נוסף לבית החולים בהיקף שלא יפחת מסכום התמיכה שתיתן הממשלה (להלן - המימון המקביל) למעט בעניינים שלגביהם נקבע במפורש בהסכם כי לא תידרש התחייבות למימון מקביל של גורם חיצוני (להלן - עניינים מיוחדים); בכל נקודת זמן לא תעביר הממשלה לבית החולים תמיכה, לפי מבחנים אלה,

בהיקף כספי אשר יביא לכך שסך התמיכה הכולל של המדינה בבית החולים עד לאותו מועד לפי מבחנים אלה, למעט תמיכה בעניינים מיוחדים, יעלה על המימון המקביל עד לאותו מועד

4.    סכום התמיכה

בית החולים יקבל תמיכה שסכומה ייקבע בהסכם;

התמיכה תועבר בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם ובכפוף

לאמור בסעיף 2(8) לעניין מימון מקביל

5.    ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה

התמיכה תינתן במסגרת הסכם הלוואה בין המדינה לבין

בית החולים שבו יפורטו, בין השאר, כל אלה:

(1)    גובה ההלוואה והמועדים והתנאים להעברתה לבית החולים;

(2)    תנאי ההלוואה והמועדים והתנאים שבהם תוחזר ההלוואה לקופת המדינה;

(3)    התחייבות בית החולים לבצע צעדי התייעלות במהלך תקופת הבחינה

6.    תחילה ותוקף

תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם והם יעמדו

בתוקפם עד תום שישה חודשים מיום פרסומם

ט' באדר א' התשע׳׳ד (9 בפברואר 2014)

(חמ 3-1888)

(803-35-2013-000069)

יעל גרמן

שרת הבריאות

ילקוט הפרסומים 6760, כ״ג באדר א' התשע״ד, 23.2.2014 3970