גיליון 6762 עמוד 1 מתאריך 25/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באדר א' התשע״ד    6762    25 בפברואר 2014

עמוד

מינוי סגני נשיא בבית המשפט................................................. 4042

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה ..................... 4042

מינוי שופט נוער............................................................................. 4042

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות

לעיריית בית שמש............................................................... 4042

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות

לראש עיריית נצרת.............................................................. 4042

הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים....................... 4042

מינויים וצווים מיוחדים לפי פקודת האגודות השיתופיות.. 4043

מינוי רשמי ההנדסאים והטכנאים המוסמכים................ 4044

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.............. 4044

עמוד

דחיית המועד האחרון להגשת דוח תקופתי

לפי חוק מס ערך מוסף........................................................ 4044

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין....................... 4045

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2014.......... 4045

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2014 ..... 4046

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 4051

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................... 4067

הודעות בדבר פירוק חברות על ידי בית המשפט............. 4067

הודעות מאת הציבור................................................................... 4072