גיליון 6762 עמוד 2 מתאריך 25/02/2014מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יצחק כהן, שופט בכיר של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום ה' באדר א' התשע׳׳ד )5 בפברואר 2014(. ג' באדר א' התשע׳׳ד )3 בפברואר 2014( )חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס"ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ"ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רון שפירא, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה, מיום ה' באדר א' התשע"ד )5 בפברואר 2014(.

ג' באדר א' התשע׳׳ד )3 בפברואר 2014( )חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס"ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ה( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-11995, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה בזה את הרשמת טלמור פרס, רשמת בית משפט שלום, לרשמת של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הדרום. ג' באדר א' התשע"ד )3 בפברואר 2014( )חמ 3-2666(

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופט יואל עדן, לשמש כשופט נוער עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט מחוזי. כ״ח בשבט התשע״ד )29 בינואר 2014) )חמ 3-686)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134; התשס״ח, עמ' 688.

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לעיריית בית שמש

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות), התשכ״ה-1965, ולפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 73)ג) לחוק הרשויות המקומיות )בחירות), התשכ״ה-11965, וסעיף 7)0)1) לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-21975, והואיל וביום כ״ג בטבת התשע״ד )26 בדצמבר 2013) ניתן פסק דין בתיקים עמ״נ 52997-11-13 ועמ״נ 54396-11-13, אשר ביטל את תוצאות הבחירות למועצת עיריית בית שמש ולראש עיריית בית שמש שנערכו ביום י"ח בחשוון התשע״ד )22 באוקטובר 2013), ופסק הדין היה לסופי ביום י״א באדר א' התשע״ד )11 בפברואר 2014), אני קובע כי הבחירות החדשות למועצת עיריית בית שמש ולראש עיריית בית שמש יתקיימו ביום ט' באדר ב' התשע״ד )11 במרס 2014). י״ב באדר א' התשע״ד )12 בפברואר 2014) )חמ 3-709-ה1)

גדעון סער

_    שר הפנים

1    ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ח, עמ' 253.

2    ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשנ״ג, עמ' 114.

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לראש עיריית נצרת

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות), התשכ״ה-1965, ולפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיף 73)ג) לחוק הרשויות המקומיות )בחירות), התשכ״ה-11965, וסעיף 7)0)1) לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-21975, והואיל וביום י״א באדר א' התשע״ד )11 בפברואר 2014) ניתן פסק דין בתיק בר״ם 582/14 אשר ביטל את תוצאות הבחירות לראש עיריית נצרת שנערכו ביום י״ח בחשוון התשע״ד )22 באוקטובר 2013), אני קובע כי הבחירות החדשות לראש עיריית נצרת יתקיימו ביום ט' באדר ב' התשע״ד )11 במרס 2014). י״ב באדר א' התשע״ד )12 בפברואר 2014) )חמ 3-709-ה1)

גדעון סער

_    שר הפנים

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 248; התשס״ח, עמ' 253.

2    ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשנ״ג, עמ' 114.

הסמכת נותני אישור

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-11968 )להלן - החוק), אני מסמיך את בעלי התפקידים ברשות הארצית לכבאות והצלה המפורטים להלן,

ילקוט הפרסומים 6762, כ״ה באדר א' התשע״ד, 25.2.2014 4042

1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ג, עמ' 59.