גיליון 6762 עמוד 20 מתאריך 25/02/2014


המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    24/ 03/ 107

כפיפות    24/ 02/ 101

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: ערד, רובע נעורים. שכונת ראשונים הגובלת עם אזור הספורט בין רחובות עיינות, המכבים יהודה ואביב

גבולות התכנית:

כמסומן בקו הכחול בתשריט

מטרת התכנית:

תכנון מפורט של קטע משכונת ראשונים בערד שהכוונה להפכו לקרית אומנים הכוללת גלריות לעבודה ולמכירה, קפיטריה, מסעדה ובית תה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, ערד, טלפון: 08-9951712, כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד

. www.pnim.aov.ib1^

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערד הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מסי:

24/ 03/ 104/ 6

שם התכנית: שינוי ייעוד מאיזור תעשייה לאזור בניני ציבור

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ,בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 24/ 03/ 104/ 6 שהודעה על דבר הפקדתה ובילקוט הפרסומים 2680, התשמא, עמוד 812, בתאריך 25/12/1980.

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    24/ 03/ 104

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: ערד .

אזור תכנון: אזור התעשיה

גבולות התכנית:

כמסומן בקו הכחול בתשריט

מטרת התכנית:

״עוד שטחים למתקנים עירוניים: מחלקות עירוניות וציבוריות מסוימות כגון: ריכוזי הג"א, כיבוי אש, מחסני עירייה וכד'.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, ערד, טלפון: 08-9951712, כל מעוניין

רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.aov.il .

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: ערד הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס':

24/ 03/ 116

שם התכנית: מרכז ערד- משבצת ב'

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965,בדבר דחיית תכנית מפורטת מס': 24/ 03/ 116 שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 26/05/1976 ובילקוט הפרסומים 224, התשלו, עמוד 1910, בתאריך 30/05/1976. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: ערד .

מרכז מסחרי ועירוני ב' בערד, מצפון רחוב הקנאים ממזרח רחוב ירושלים, מדרום רחוב אליעזר בן יאיר ממערב רחוב חברון

גבולות התכנית:

כמסומן בקו הכחול בתשריט

מטרת התכנית:

מטרת התכנית לקבוע מרכז מסחרי ועירוני ומגורים בשטח 37.9 דונם כהמשך למרכז המסחרי הקיים.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795, וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ערד, ערד, טלפון: 08-9951712, כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.pnim.aov.il

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית גת הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':

9/ 03/ 112/ 14

שם התכנית: מגורים ברח' החלוץ 14 - קרית גת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת מופקדת תכנית מפורטת מס': 9/ 03/ 112/ 14

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי וכפיפות    9/ 03/ 112/ 8

כפיפות    תרש"צ 2/ 43/ 5
ילקוט הפרסומים 6762, כ״ה באדר א' התשע״ד, 25.2.2014 4060