גיליון 6762 עמוד 21 מתאריך 25/02/2014סוג היחס

שינוי

שינוי

ביטול

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות


השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מרחב תכנון מקומי: קרית גת

שטח התכנית ממוקם ברחי החלוץ 14, מגרש מסי 2, קרית גת

קואורדינאטה 177075 X קואורדינאטה 613275 Y גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 1866 חלקות במלואן: 185. גוש: 1866 חלקי חלקות: 145.

מגרשים:

2 בהתאם לתכנית 9/ 03/ 112/ 8 מטרת התכנית:

תוספת זכויות בנייה במגרש מס' 2 רחוב החלוץ 14, קרית גת.

עיקרי הוראות התכנית:

מגרש מס' 2 :

א.    הגדלת שטח למטרה עיקרית ע״י תוספת בנייה בקומת קרקע ובניית קומה נוספת (קומה א').

ב.    קביעת תכסית קרקע מרבית.

ג.    הגדלת מספר קומות מאחת לשתיים.

ד.    קביעת קווי בניין לרבות קו בניין 0.00.

ה.    קביעת שטח למטרת שרות.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.aov.il . כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת, קרית גת, טלפון: 08-6885698.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: קרית מלאכי הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי: 18/ 03/ 156/ 2 שם התכנית: "אחוזת רוטנר"

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר טוביה, קרית מלאכי מופקדת תכנית מפורטת מסי: 18/ 03/ 156/ 2 איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בחלק מתחום התכנית

התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית

18/ מק/ 2009 18/ מק/ 2012 18/ במ/ 55 18/ מק/ 2069 תממ/ 4/ 14 18/ 02/ 160 18/ 02/ 101/ 34 תמא/ 35 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

שכונת אחוזת רוטנר

בתחום רשויות מקומיות: קרית מלאכי ובאר טוביה קואורדינטה 175,077 X קואורדינטה 626,030 Y

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 326 חלקי חלקות: 131. גוש: 2509 חלקות במלואן: 2 - 4. גוש: 2510 חלקות במלואן: 2 - 115. גוש: 2538 חלקות במלואן: 2 - 61, 63 - 64. גוש: 2538 חלקי חלקות: 62. גוש: 2539 חלקות במלואן: 2 - 80. גוש: 2540 חלקות במלואן: 2 - 24. גוש: 2618 חלקות במלואן: 2 - 44, 46. גוש: 2618 חלקי חלקות: 45. גוש: 2619 חלקות במלואן: 2 - 91. גוש: 2619 חלקי חלקות: 92. גוש: 2620 חלקות במלואן: 2 - 110.4061 ילקוט הפרסומים 6762, כ״ה באדר א' התשע״ד, 25.2.2014