גיליון 6763 עמוד 1 מתאריך 26/02/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באדר א' התשע״ד    6763    26 בפברואר 2014

עמוד

מינוי חבר ויושב ראש לוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם). . 4086

הודעה בדבר הארכת כהונת חבר במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב ויושב ראש המועצה.......... 4086

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב בהנהלת המועצה.................. 4086

מינוי מנהלי בחירות וסגני מנהלי בחירות ברשויות המקומיות (בית שמש, נצרת)....................... 4086

מינוי ממונה הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).................................................. 4086

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................................... 4087

הודעות מאת הציבור.........................................................................4103