גיליון 6763 עמוד 2 מתאריך 26/02/2014מינוי חבר ויושב ראש לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותנו לפי סעיף מבסס ומד( לכללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ׳׳ב-1992י, אנו ממנים בזה את השופטת )בדימוס( ד׳׳ר בלהה כהנא, לחברה מקרב הציבור וליושבת ראש הוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו. תוקף המינוי מיום חתימתו לתקופה של 3 שנים.

מען הוועדה: הגן הטכנולוגי, מלחה, מגדל 23, ירושלים 96951, אצל רשות החברות הממשלתיות.

ג' באדר א' התשע׳׳ד (3 בפברואר 2014) (חמ 3-511-ה1)

יאיר לפיד    ציפי לבני

_    שר האוצר שרת המשפטים

1 ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 1348.

הודעה בדבר הארכת כהונת חבר במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב ויושב ראש המועצה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-1998

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות 3, 4(א) ו-6(א) לתקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-1998י, הארכתי את כהונתו של ניסים אוחיון לחבר במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב (להלן -המועצה), לחבר הנהלת המועצה וליושב ראש המועצה2 עד יום כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד (28 בפברואר 2014).

כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ד (31 בדצמבר 2013) (חמ 3-2873)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי הדת

י ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 1352. 2 י״פ התשס׳׳ח, עמ' 4807; התשע׳׳ד, עמ' 770.

הודעה בדבר חילופי גברי במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב בהנהלת המועצה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-1998

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות 3, 4 ו-6(א) לתקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ״ח-1998י, אני ממנה את אריה פרג'ון לחבר במועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב (להלן - המועצה), לחבר הנהלת המועצה וליושב ראש המועצה במקומו של ניסים אוחיון2.

תוקף המינוי מיום ל' באדר א' התשע׳׳ד (2 במרס 2014)

כ׳׳ה באדר א' התשע׳׳ד (25 בפברואר 2014) (חמ 3-2873)

נפתלי בנט

_    השר לשירותי הדת

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 1352.

2    י״פ התשע׳׳ד, עמ' 4086.

מינוי מנהלי בחירות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ׳׳ה-1965י, שנאצלה לי2, אני ממנה את האנשים הרשומים מטה למנהלי בחירות ברשויות המקומיות המצוינות לצד שמם, לקראת הבחירות החדשות שיתקיימו ביום ט' באדר ב' (11 במרס 2014):

הרשות המקומית    שם מנהל הבחירות

בית שמש    מוטי ברקוביץ

נצרת    ירוחם כהן

י׳׳ח באדר א' התשע׳׳ד (18 בפברואר 2014) (חמ 3-1278)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי בפועל של משרד הפנים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248.

2    י״פ התשס׳׳ה, עמ' 801.

מינוי סגני מנהלי בחירות ברשויות המקומיות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 בתוקף הסמכות לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-0965, שנאצלה לי2, אני ממנה את האנשים הרשומים מטה לסגני מנהלי בחירות ברשויות המקומיות המצוינות לצד שמם, לקראת הבחירות החדשות שיתקיימו ביום ט' באדר ב' התשע׳׳ד (11 במרס 2014):

הרשות המקומית שם סגן מנהל הבחירות בית שמש    רונן סגל

נצרת    נשאת כיוף

י׳׳ח באדר א' התשע׳׳ד (18 בפברואר 2014) (חמ 3-1278)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי בפועל של משרד הפנים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248.

2    י״פ התשס׳׳ה, עמ' 801.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שנאצלה לי2, אני ממנה את ממלא מקום הגזבר במועצה אזורית בוסתאן אלמרג' (להלן - המועצה), בהאא אגבריה, לממונה על הגבייה לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ״ג-31992, וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין

ה' באדר א' התשע׳׳ד (5 בפברואר 2014) (חמ 3-18-ה1)

שוקי אמרני

_    המנהל הכללי בפועל של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.ילקוט הפרסומים 6763, כ״ו באדר א' התשע״ד, 26.2.2014 4086