גיליון 6764 עמוד 1 מתאריך 02/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' באדר א' התשע״ד    6764    2 במרס 2014

עמוד

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים..................................................................... 4106

הודעה בדבר סכום מעודכן לפי פקודת החברות............. 4106

הודעה על מינוי נציג קבילות החיילים................................ 4106

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית........................ 4106

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה

וחוק מס רכוש וקרן פיצויים............................................. 4107

מינוי רשם העובדים הסוציאליים.......................................... 4109

מינוי חברות במועצה לעבודה סוציאלית........................... 4109

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת

האכיפה של דיני העבודה................................................ 4109

הודעה על מינוי חברים לוועדת מחקר וממלאי מקומם 4109 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יהוד-מונוסון........ 4110

עמוד

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לאזרחים

ותיקים...................................................................................... 4110

הודעות בדבר מיתקני הפקה לפי סעיף 7(3) לתוספת

השנייה לחוק המים............................................................. 4111

הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום    כינויי    מקור............ 4111

הודעות בדבר השעיית חברים וקיצור השעיית חברה

מלשכת עורכי הדין............................................................. 4113

תמצית תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים 2013 (גבעתיים, גבעת שמואל, הוד השרון, יהוד-מונוסון,

נתניה, קרית אונו)................................................................. 4114

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 4118

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 4119

הודעות מאת הציבור................................................................... 4119