גיליון 6765 עמוד 1 מתאריך 04/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באדר ב' התשע״ד    6765    4 במרס 2014

עמוד

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לראש הממשלה... 4130

הודעה על מילוי מקום של שר................................................. 4130

הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 4130

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית הדין לעבודה............ 4130

כתב מינוי לפי חוק בית הדין לעבודה.................................. 4130

מינוי רשמת הוצאה לפועל....................................................... 4130

מינוי אב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות................................................................................ 4130

מינוי נציג ציבור לחבר וליושב ראש הוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)...................................................................................... 4131

עמוד

הסמכה לממונה לפי חוק אוויר נקי........................................ 4131

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים לפי חוק רישום

שיכונים ציבוריים ................................................................ 4131

הודעה על החלת הוראות חוקי העזר של עיריית רמת גן בנוגע לחיקוקי סביבה לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים).... 4131

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל ........................ 4131

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 4132

בקששה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................ 4156

הודעות מאת הציבור................................................................... 4156

תיקון טעות