גיליון 6765 עמוד 23 מתאריך 04/03/2014השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

׳ישוב: דיר אל-אסד. גושים וחלקות:

גוש: 18811 חלקי חלקות: 1. גוש: 18812 חלקות במלואן: 5, 8 - 44. גוש: 18812 חלקי חלקות: 4, 7, 45. גוש: 18813 חלקות במלואן: 7 - 17, 20 - 25, 27 -44, 88 - 109.

גוש: 18813 חלקי חלקות: 18 - 19, 26, 45 - 47, 54 -56, 85, 110.

גוש: 18814 חלקי חלקות: 49 - 51, 72. גוש: 18974 חלקות במלואן: 9 - 10, 18, 30, 52. גוש: 18974 חלקי חלקות: 19, 23, 24, 26 - 29, 31 - 38. גוש: 18979 חלקי חלקות: 46 - 47, 84. מטרת התכנית:

הקמת שכונת מגורים בת 835 יח"ד מהווה צמודות דופן והרחבה לישוב.

הקצאת אזור מבנה ציבור ושצ"פ. הקמת מרכז ספורט משולב עם מגורים ומבנה ציבור. אזור לתכנון בעתיד. הקצאת שטח נוף כפרי פתוח. הקצאת שפ"פ.

שינוי ״עוד מאזור מגורים לדרכי גישה ציבורית ושצ"פ. התוית דרכים. שינוי קווי בנייה.

עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים א' ומגורים א/1 , מגורים משולב עם מסחר, שצ"פ, שפ"פ, אזור מבנה ציבור, אזור לתכנון מפורט, התווית דרכים, שטח נוף כפרי פתוח.

ב.    קביעת התכליות המותרות לכל ״עוד קרקע.

ג.    קביעת התכליות המותרות לכל ״עוד קרקע.

ד.    קביעת התכליות המותרות לכל ״עוד קרקע.

ה.    קביעת הוראות בנייה :צפיפות, מרווחי בנייה, גובה מבנים.

ו.    קביעת הנחיות ועיצוב אדריכלי.

ז.    קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.

ח.    קביעת הנחיות סביבתיות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 11/01/2008 ובילקוט הפרסומים 5769, התשסח, עמוד 1666, בתאריך 23/01/2008. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל טלפון: 04-9580693, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל העליון הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי:

ג/ 18865

שם התכנית: חלוקה למתחמים- קיבוץ להבות הבשן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': ג/ 18865 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס

שינוי

שינוי

שינוי

שינוי

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

כפיפות

אישור ע"פ תמ"א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: להבות הבשן. גושים וחלקות:

גוש: 13299 חלקות במלואן: 3, 11. גוש: 13299 חלקי חלקות: 2, 4, 6, 12. גוש: 13300 חלקי חלקות: 12, 16 - 17, 25. קואורדינטה 260800 :X קואורדינטה 783100 :Y מטרת התכנית:

א.    הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה של אזור המגורים למגרשים.

ב.    הגדרת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, מלונאות, תיירות, חניונים, מסחר ותעסוקה.

ג.    ארגון מחדש של מערכת הדרכים הפנימית והחניות, בהתאמה לחלוקת אזור המגורים למגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:

1.    שינוי ״עודי קרקע:

א.    משטח מגורים - לשטח ציבורי פתוח, תיירות, מגורים א', תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מבני ציבור לחינוך, מבני ציבור, מבנים ומוסדות ציבור ומלונאות, שבילים, דרכים, וחניונים.

ב.    משטח ספורט ונופש - למבנים ומוסדות ציבור ומלונאות.

ג.    משטח ציבורי פתוח - לפארק ודרך.

ד.    משטח לתעשיה - לדרך.

2.    קביעה ופרוט התכליות המותרות בכל ״עוד קרקע.

3.    קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

4.    קביעת הוראות לביצוע של חלוקה למגרשים במתחמים.

מס' התכנית

ג/ 4112 ג/ 12554 ג/ 11549 ג/ 4661 תמא/ 34/ ב/ 3 תממ/ 2/ 9 תמא/ 22 תמא/ 34/ ב/ 4 תמא/ 35 תמא/ 3/ 11/ ב


4151 ילקוט הפרסומים 6765, ב' באדר ב' התשע״ד, 4.3.2014