גיליון 6766 עמוד 1 מתאריך 06/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר ב' התשע״ד    6766    6 במרס 2014

עמוד

מינוי ועדת ערר לארנונה (עמק לוד)...................................... 4182

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר (רמלה)...................... 4182

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות למחוז הדרום תמ׳׳מ 4/ 14/ 23/ 1 - יישוב כפרי בצומת טללים ותמ׳׳מ 4/ 14/ 81 - אתר תיירות שיטים........ 4182

הודעת הסדר במקרקעין.............................................................. 4183

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין..................... 4183

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 4184

הודעות מאת הציבור................................................................... 4204


עמוד

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף.... 4178 הודעה בדבר מינוי ועדת השגות לפי פקודת האגודות

השיתופיות............................................................................. 4178

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 4178

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים.................. 4178

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים ..... 4178

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 4179

הודעות בדבר השעיות, השעיות זמניות והוצאה של

חברים מלשכת עורכי הדין............................................... 4180

תיקוני הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)........................... 4181