גיליון 6767 עמוד 1 מתאריך 09/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באדר ב' התשע״ד    6767    9 במרס 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 4230

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 4257