גיליון 6767 עמוד 2 מתאריך 09/03/2014משרד המשפטים האפ1טר1פ1ס הכללי

הרשמי נז ל,עו:,־יני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 19615

הודעה עלי הקשות ילה:־ ירושה והו קיש צוואמ

הששאם לס-1יף ע6 לחוק נית נת הזה הודעה כי התיקים המפורטתס ל הצן הוגש - לראמים לענייני ירושה הלשכות השונות כקשות לציו ירושה וצו קיום צוואה.

ןןת. פטירה ן ושם המהקש I

ושה המנווווכJה

ומס' תיונ i

רח׳ כיפי הנשרים 5וי הנין התאושים, ירושלים

ייני ירושה ^ירושלים

ארשם לענ

00/02/2013 ארגמן הר

ארג מ ן ייי^ית

ירושות

61136/ק

הוסשות

21/01/0013 בן דוד אושרית

בורף אהיווה רהקה

i/on^

הת-שהע אהרך הר-טוה, רשמת

הרשם לענייני ירושה התל אהיה


חורי יצחה

ירושות

//oio^

חרישרחל ד והי

3^1

ידגרי התלת

2//32154

ףארמוו פורטננה

^50;11ו2/12

דוי־י הרכהי טנה

63311 ו=!6 1׳יי2

דוזר חיים

2/16233609

הררי יחיאת

2/1 22202

בבס אהיקה

^י:12001הי

וויסמן יצחש הטי

21/1 83233

ז-סס טהיינט

2/1 86903

שי0ר נעים

1/1

לקס יצח ס

0י832 1/1

חימוא־ץ סיוזה

2/190960

ר רץ י'!! בוי

2/1 2240811

ריר^ מנואל

2 296^181/ו

רצון תן-א ו לי

1/1 90002

גרי נהרס אוה

1/1 ^^1^6:7

רוהרין משה

1/1 93069


רח' השלושה 2,יה אליווו, תל-אהיה

16/12/1965 חחטר־הזה י־ ^ילייכוה חני 2/2009 6/1 1 נהו־ י שראל יעל 50/12/2002 יאדגשי סירהס (1990/׳2/10!^ חברהןף הסף 20/01/2H1 השהבי יע׳קני ^01/001/^1 הקל -נוי־י־נ^ן סוזן 010^^9יי^יו1 חקרי ניחלייכה 16/01/2019 סרס קארז^־ן 6 60/1 o/m הרשקוהיץהלהה 60/111/2019 יתההך חמטה ס^/^^ נתנזר רחמים ^10/^m/^^ ^^!י מרום רונלי 05905 2/ 195/m ו־חל^ל^־ ש-התן נ/טנ/ג! נזר־מ ישה 0/12/9013 0 טרמן נזוןלי 95/2011ד/נס רצון וףמינמה 2019/    אורהך מרגרט

02/09/2016 רוהרין ויקטוריה

ילקוט הפרסומים 6767, ז' באדר ב' התשע״ד, 9.3.2014 4230