גיליון 6768 עמוד 1 מתאריך 11/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

11 במרס 2014

עמוד

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקים .................................................4298

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....................................................4299

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................4300

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ...............................................................4322

הודעות מאת הציבור.........................................................................4339