גיליון 6769 עמוד 1 מתאריך 12/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באדר ב' התשע״ד    6769    12 במרס 2014

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר................................................. 4342

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות

ואמנות...................................................................................... 4343

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין........................................ 4342

מינוי זמני לממונה על העזרה המשפטית לפי חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה

והשומרון - שיפוט בעבירות    ועזרה    משפטית)............ 4342

מינוי חבר לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

הפטנטים.................................................................................. 4342

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................... 4342

הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יבוא    חופשי....................... 4343

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור לפרויקטים למאבק באלימות ובגזענות בספורט.................................................. 4343

עמוד

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)............. 4343

הודעה על שינוי בסדרי הדין לפי חוק ניירות ערך................. 4343

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.......................................................... 4343

הסמכת מפקחים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור מספוא והסחר בו)............................................................. 4343

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות................. 4344

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים............................. 4345

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.............................. 4347

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין............................ 4347

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור, תיקון טעות

והודעת המערכת לעניין הודעה כאמור............................ 4348

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................... 4355

הודעות מאת הציבור............................................................................. 4367