גיליון 6770 עמוד 1 מתאריך 12/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳ באדר ב׳ התשע״ד    6770    12 במרס 2014

עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ג׳דיידה-מכר............................. 4390

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 4390

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................................ 4391

הודעות מאת הציבור......................................................................... 4392