גיליון 6771 עמוד 1 מתאריך 13/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באדר א׳ התשע״ד    6771    13 במרס 2014

עמוד

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות ..................................................... 4398

מינוי חברי ועדת רישום לפי חוק העובדים הסוציאליים............................................ 4398

מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית מוצקין)......................................................... 4398

הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (בוסתאן אלמרג׳)............................................. 4398

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.............................................................. 4399

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................................................4417

הודעות מאת הציבור......................................................................... 4423