גיליון 6772 עמוד 1 מתאריך 19/03/2014



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באדר ב' התשע״ד    6772    19 במרס 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 4426

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 4456