גיליון 6773 עמוד 1 מתאריך 19/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז באדר ב' התשע״ד    6773    19 במרס 2014

עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הערבות................. 4502

מינוי חברות לוועדת מומחים לפי חוק למניעת העסקה

של עברייני מין במוסדות מסוימים............................... 4502

מינוי באת כוח שרת המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי

הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו)........................ 4502

מינוי נציגת שרת המשפטים במועצה הארצית לתכנון

ולבנייה.................................................................................... 4502

עמוד

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק הגנת הסביבה

(פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם). 4502 הודעה על בחירת נציגים בוועדה המקומית לתכנון

ובנייה עירון............................................................................ 4502

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה........................................... 4503

הודעות לפי חוק הצהרות    מוות............................................... 4514

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 4515

הודעות מאת הציבור................................................................... 4518