גיליון 6774 עמוד 1 מתאריך 20/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר ב' התשע״ד    6774    20 במרס 2014

עמוד    עמוד

הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן    הודעות על בקשה לרישום ראשון במקרקעין..................... 4544

לפי ח1ק חתימה אלקטרונית............................................ 4542    הודעת הסדר במקרקעין.............................................................. 4545

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל... 4542    .

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................... 4546

הודעה בדבר מינוי הרכב המועצה ליחסי עבודה

לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה........................................ 4542    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 4560

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס...................................... 4542    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 4561

תמציות תקציב רגיל ותקציב מעודכן של עיריית    הודעות מאת הציבור................................................................... 4563

כפר סבא לשנת הכספים 2013......................................... 4543