גיליון 6774 עמוד 2 מתאריך 20/03/2014הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן

לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א-2001 בהתאם לסעיף 14ז(ב)(2) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, אני מודיעה כי מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )1 בינואר 2014( הסכום המעודכן של העיצום הכספי שבסעיף 14א לחוק הוא 75,900 שקלים חדשים. ד' באדר ב' התשע׳׳ד )6 במרס 2014( )חמ 3-4195(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמ' 210; התשע׳׳ג, עמ' 2153.

הודעה בדבר עדכון סכומים

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980 אני מודיעה לפי סעיף 241)א( לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980י )להלן - הפקודה(, כי עקב העלייה במדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חל שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים 7)1(,    ו-19א)א( לפקודה,

ביום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )1 בינואר 2014(, כדלקמן: )1( החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף 7)1( לא יפחת מ-87,400.55 שקלים חדשים;

)2( חובותיו של החייב כאמור בסעיף ^אסס לא יפחתו מ-17,481.54 שקלים חדשים;

)3( חובות החייב כאמור בסעיף 19א)א( עולים על 34,963.07 שקלים חדשים.

ד' באדר ב' התשע״ד )6 במרס 2014( )חמ 3-148-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס״ח התשנ׳׳ו, עמ' 60; י״פ התשע׳׳ג, עמ' 2153.

הודעה בדבר מינוי הרכב המועצה ליחסי עבודה

לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי״ז-1957 בהתאם לסעיף 38 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי׳1957-rי, אני מודיע כי מיניתי את הנציגים להלן לחברי המועצה ליחסי עבודה:

נציגי המעבידים נציגי עובדים

אבי ניסנקורן

אמיר חייק

מיה פרי אלתרמן

אהרון שחם

עינב קבלה

מיכל וקסמן חילי

בטי מצר לוי

סיגל סודאי

יוסוף קרא

יוסי כהן

יעל רייכמן

אהוד רמר

שי צפריר

יעקב ויסברג

נציגי המעבידים    נציגי עובדים

אלון זילברשץ    יצחק הרפז

אילן לוין    ג'יהד אבו עאקל

כל המינויים הקודמים של החברים במועצה ליחסי עבודה - בטלים.

ח' באדר ב' התשע׳׳ד )10 במרס 2014( )חמ 3-151-ה2(

נפתלי בנט

שר הכלכלה

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס

לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 61ה לפקודת התעבורה [נוסח חדש]1 )להלן - הפקודה(, אני קובע את התעריף המוגדל כדלקמן:

1.    )א( נוסע באוטובוס שלא שילם את דמי נסיעתו, הקבוע

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, התשע׳׳ב-22012 )להלן - צו פיקוח(, או נוסע שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנציג של בעל הרישיון ביקש זאת ממנו, ישלם תעריף מוגדל, שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן )ב(, כלהלן:

טור ב'

טור א'

תעריף מוגדל

בנסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

100

עד 10.40

120

מ-10.50 עד 18

180

מ-18.10

)ב( התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן )א( חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב-2.5, סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.

)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ומב(, לגבי נוסע הזכאי להנחה לפי צו הפיקוח, יראו את המחיר המרבי לטווח בנוסחת החישוב, כמחיר המרבי שהיה משלם אחרי ההנחה.

)ד( כאמור בסעיף 61ה)ב( לפקודה, בכל מקרה שבו התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מתחנת המוצא של האוטובוס.

2.    )א( נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום

מופחת לפי צו הפיקוח אף על פי שאינו זכאי לכך,

ישלם תעריף מוגדל שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן )ב(, כלהלן:

1 ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 58.


ילקוט הפרסומים 6774, י״ח באדר ב' התשע״ד, 20.3.2014 4542

1

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 8.

2

   ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 964; התשע׳׳ד, עמ' 310 ועמ' 426.