גיליון 6774 עמוד 3 מתאריך 20/03/2014טור ב'

טור א'

תעריף מוגדל

בנסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

95

עד 10.40

110

מ-10.50 עד 18

170

מ-18.10

(ב) התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן (א) חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב-2, סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.

3.    (א) נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום נמוך

מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה בקטע הדרך שבו הוא נוסע, ישלם תעריף מוגדל שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן (ב), כלהלן:

טור ב'

טור א'

תעריף מוגדל

בנסיעה שמחירה בטווח

בשקלים חדשים

בשקלים חדשים

90

עד 10.40

100

מ-10.50 עד 18

160

מ-18.10

(ב) התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן (א) חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב-1.5, סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.

4.    ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.

5.    נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מהתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.

י' באדר ב' התשע׳׳ד (12 במרס 2014)

(חמ 3-4750)

מאיר חן

המפקח הארצי על התעבורה

תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר סבא לשנת הכספים 2013

לפי פקודת העיריות

אני מודיעה בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה), כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206(ג) לפקודה שנאצלה לי2, אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית כפר סבא לשנת התקציב 2013, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשים

צד ההכנסות

271,750,000

ארנונה כללית

-

מפעל מים

26,288,000

עצמיות חינוך

1,322,000

עצמיות רווחה

76,429,000

עצמיות אחר

375,789,000

סך הכול עצמיות

129,144,000

תקבולים ממשרד החינוך

41,147,000

תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים

2,570,000

תקבולים ממשלתיים אחרים

-

מענק כללי לאיזון

-

מענקים אחרים ממשרד הפנים

172,861,000

סך הכול תקבולי ממשלה

-

תקבולים אחרים

-

הכנסות חד-פעמיות ובשל שנים קודמות

548,650,000

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

37,100,000

הנחות בארנונה

-

הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

585,750,000

סך הכול הכנסות בלא מותנה

6,050,000

הכנסה מותנה

591,800,000

סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

101,044,000

שכר כללי

136,413,000

פעולות כלליות

-

מפעל המים

237,456,000

סך הכול הוצאות כלליות

148,549,000

שכר עובדי חינוך

75,182,000

פעולות חינוך

223,731,000

סך הכול חינוך

18,469,000

שכר עובדי רווחה

46,233,000

פעולות רווחה

64,702,000

סך הכול רווחה

6,350,000

פירעון מילוות מים וביוב

14,591,000

פירעון מילוות אחר

20,941,000

סך הכול פירעון מילוות

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 812.4543 ילקוט הפרסומים 6774, י״ח באדר ב' התשע״ד, 20.3.2014