גיליון 6775 עמוד 1 מתאריך 20/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר ב' התשע״ד    6775    20 במרס 2014

עמוד

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה............................................... 4566

הודעה 92 על תיקון רשימת אתרי העתיקות...................................................... 4567

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.................................................. 4567

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 4568

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................................... 4573