גיליון 6776 עמוד 1 מתאריך 24/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באדר ב' התשע״ד    6776    24 במרס 2014

עמוד    עמוד

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון מפלגות.. 4590 הודעה על הרשאת פקידי שומה לפי פקודת מס הכנסה .. 4590

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים........................ 4590

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק

הסכמים קיבוציים................................................................ 4590

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה

לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

לפי חוק הביטוח הלאומי....................................................... 4590

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי החוק האמור...... 4590

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי לפי חוק

למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק................................. 4591

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)................................................ 4591

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת

לאשראי לא צמוד הניתן לציבור.................................... 4592

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון

לפי חוק מימון מפלגות....................................................... 4592

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (דלית אל-כרמל)........ 4592

הודעות על שינוי בהרכב ועדות ערר לארנונה

(חיפה, גזר)............................................................................... 4592

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......... 4592

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............................ 4593

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.................................................. 4598

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................................. 4606

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................ 4614

הודעות מאת הציבור............................................................................. 4617