גיליון 6777 עמוד 1 מתאריך 26/03/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באדר ב' התשע״ד    6777    26 במרס 2014

עמוד    עמוד

מינוי נציגים למועצת יועצי מם מייצגים............................ 4622

הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס.......................... 4622

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה

(רמת גן, מצפה רמון, חבל אילות, עילבון)................... 4622

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (ערד) 4623

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כללים שהוגשו לרישום עד 28.2.2014........ 4623

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2014... 4624 הודעת ביטול הסכם קיבוצי מיוחד............................... 4627

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקוני

4627 ............

טעויות בהודעות כאמור .......................................

4634 ............

הודעות בתי הדין הרבניים ............................................

4641 ............

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט................

4641 ............

הודעות מאת הציבור.......................................................

4668 ............

דוחות שבועיים של בנק ישראל..................................

תיקון טעות דפוס