גיליון 6778 עמוד 1 מתאריך 01/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בניסן התשע״ד    6778    1 באפריל 2014

עמוד    עמוד

הודעה על הארכת כהונתה של מנהלת הרשות לקידום

מעמד האישה........................................................................ 4670

הודעה על מינוי חבר במועצה הישראלית לתרבות

ואמנות.................................................................................... 4670

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים................................................................ 4670

מינוי קאדים-מד'הב לכהונה בפועל לפי חוק בתי

הדין הדתיים הדרוזיים..................................................... 4670

מינוי חברה ויושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין........ 4670

הודעות על מינוי ועל ביטול מינוי קצינות תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) .............................. 4670

הודעות בדבר מינוי ובדבר ביטול מינוי רופאים מוסמכים

מחוזיים לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי).................. 4671

הודעות בדבר מינוי חבר נוסף ובדבר ביטול מינוי לפי

תקנות הנכים (ועדות רפואיות)..................................... 4671

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)............................. 4671

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה

לתקופת כהונה שנייה....................................................... 4671

הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים)................................................................ 4671

הודעות בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

ולמועצת הרשות המקומית בית שמש....................... 4672

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

נצרת......................................................................................... 4673

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................... 4673

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 4674

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 4693

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4693