גיליון 6779 עמוד 1 מתאריך 02/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בניסן התשע״ד    6779    2 באפריל 2014

עמוד

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב..............4706

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון......................................................4708

החלטה בדבר מינוי ועדות משנה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים, הרכבן ותפקידיהן.........4708

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................4711

הודעות מאת הציבור........................................................................4714