גיליון 6781 עמוד 2 מתאריך 03/04/2014הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה

לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע׳׳ג-2013 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע״ג-2013', ולאחר שהתייעצתי עם הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרה

י. בהכרזה זו -

״תכשיר רשום״ - כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-י98י2. חומרים אסורים בהפצה

2 . החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:

(י) אף. די . יו . פי. בי . 22    FDU-PB22

yl '-(4-fluorobenzyl)- 'H-indole-3-carboxylate— י -naphthalen

(2)    אנלוג בנזימידזול של איי . אם. ׳220    AM-2201 Benzimidazole Analogue

5-Fluoropentyl)-'H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-'-yl)methanone)-')

ידוע גם בשם:    FTHJ, FUBIMINA

(3)    אי . איי . אם '220    2201-EAM

5-fluoropentyl)-'H-indol-3-ylX4-ethyl-'-naphthalenyl)-methanone)-')

ידוע גם בשם:    210-F-JWH

(4)    טי . אייץ'. ג׳יי . 8'0    8'0-THJ

naphthalenyl( '-pentyl- 'H-indazol-3-yl)-methanone-'

סייג לתחולה

3. הכרזה זו לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור מרישום לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ״ו-986'3, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זו .

תחילה

4 . תוקפה של הכרזה זו ל-2' חודשים מיום פרסומה ברשומות .

ב' בניסן התשע״ד (2 באפריל 4'20) (חמ 3-4690)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

' ס״ח התשע״ג, עמ' '22 .

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

3    ק״ת התשמ״ו, עמ' 906 .

4758    ילקוט הפרסומים '678, ג' בניסן התשע״ד, 4'20 .3.4

המחיר 81 אגורות    0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי