גיליון 6782 עמוד 1 מתאריך 06/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

באפריל 2014


ו' בניסן התשע״ד    6782    6

עמוד

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן...................................................................................... 4760

ביטול מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי....... 4760

החלטה להחיל את ביקורת המדינה...................................... 4760

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור................. 4761

עמוד

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין........ 4761

הודעה בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הדין............. 4763

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................... 4763

הודעות מאת הציבור................................................................... 4763