גיליון 6783 עמוד 1 מתאריך 09/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ד    6783    9 באפריל 2014

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה.......................... 4776

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל . 4777

מינוי יושבת ראש מועצת רואי חשבון.................................. 4777

מינוי חברה ויושבת ראש ועדת רישיונות לפי חוק

הנוטריונים............................................................................... 4777

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

לנפגעי עבודה)...................................................................... 4777

אכרזה על מוזאונים מוכרים..................................................... 4777

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 4777

עמוד

מינוי מנהל ארנונה (חוף השרון).............................................. 4778

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין........ 4778

הודעה לפי חוק הצהרות מוות................................................ 4779

הודעות מאת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................. 4779

בקשה לביטול מחיקת חברה.............................................. 4784

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 4784

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................... 4785

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4785