גיליון 6783 עמוד 3 מתאריך 09/04/2014המינהל לחינוך

חשב

עם

30-22 - יחתמו יחד

(4)

התיישבותי ולעה״נ או עם סגנו;

המינהל לחינוך

חשב

עם

38-31 - יחתמו יחד

(5)

או עם גזבר בית

סגנו

עם

התיישבותי ולעה״נ או

הספר;

המינהל לחינוך

חשב

עם

39, 40 - יחתמו יחד

(6)

סגנו או עם מנהל בית

עם

התיישבותי ולעה״נ או

הספר;

חשב משרד החינוך או סגנו

43, 44 - יחתמו יחד עם

(7)


או חשב האגף הבכיר למוסדות תורניים.

הרשאות לנושאי משרה במשרד החינוך, שהודעות עליהן פורסמו בעבר - בטלות. א' באדר ב' התשע׳׳ד (3 במרס 2014) (חמ 3-9-ה2-1)

אביחי מנדלבליט

מזכיר הממשלה

הודעה על הארכת מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה להאריך את מינויו של גבי גולן לחבר, נציג ראש הממשלה במועצת מקרקעי ישראל, בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש׳׳ך-1960 י.

א' באדר ב' התשע׳׳ד (3 במרס 2014) (חמ 3-4356)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ך, עמ' 57.

מינוי יושבת ראש מועצת רואי חשבון

לפי חוק רואי חשבון, התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(י) לחוק רואי חשבון, התשט׳׳ו-955יי, אני ממנה את אמי פלמור הרץ, ת״ז 059644740, המנהלת הכללית של משרד המשפטים, ליושבת ראש מועצת רואי חשבון, במקומו של גיא רוטקופף2.

ט' באדר א' התשע׳׳ד (9 בפברואר 2014) (חמ 3-224-הי)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 26; התשל׳׳ח, עמי 22.

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 942.

מינוי חברה ויושבת ראש ועדת רישיונות

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הנוטריונים, התשל״ו-11976,

אני ממנה את אמי פלמור הרץ, המנהלת הכללית של משרד המשפטים, משפטנית עובדת המדינה, לחברה ויושבת ראש ועדת רישיונות לפי החוק האמור, במקומו של גיא רוטקופף2. ט' באדר א' התשע׳׳ד (9 בפברואר 2014) (חמ 3-303-ה3)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196; התשל׳׳ח, עמ' 92.

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 942.

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-21956, קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים: ד׳׳ר מיגל שוורץ, רישיון מס' 15501 ד׳׳ר אלכסנדר גור, רישיון מס' 24094 ד׳׳ר אדוארדו דנילוביץ, רישיון מס' 14478 ד׳׳ר זאב פוליאק, רישיון מס' 20428 ד׳׳ר יעקב הורוביץ, רישיון מס' 9046 ד׳׳ר פרידה ברק, רישיון מס' 14471 ד׳׳ר מדלנה פדלשטיין, רישיון מס' 21454. תוקף המינוי עד תום 3 שנים ממועד פרסומו ברשומות.

כ' בשבט התשע׳׳ד (21 בינואר 2014) (חמ 3-89-ה2)

מאיר כהן

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י״פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק׳׳ת התשט׳׳ז, עמ' 864.

אכרזה על מוזאונים מוכרים

לפי חוק המוזאונים, התשמ״ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק המוזאונים, התשמ”ג-11983 (להלן - החוק), ולאחר היוועצות במועצת המוזאונים, ולאחר ששקלתי, בין השאר, טעמים שבטובת הציבור ובצורכי שמירתם של מוצגים הנמצאים במוזאון, אני מכריזה על מוזאון אשדוד לאמנות ועל מוזאון לתרבות הפלשתים על שם קורין ממן, הפועלים במסגרת החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע״מ (מלכ׳׳ר) שמספרה 51-175711-4 כמוזאונים מוכרים לעניין החוק.

ט' באדר ב' התשע׳׳ד (11 במרס 2014) (חמ 3-1738)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 113.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עלמה מחלת הניוקסל:

מושב עלמה, כרם בן זמרה, ריחאניה, אביבים, אור הגנוז, איילת השחר, בירייה, בר יוחאי, ברעם, גוש חלב, דוב׳׳ב, דישון, דלתון, חצור הגלילית, יראון, כדיתה, כפר חושן, מירון, מלכיה, מרכז אזורי מרום הגליל, סאסא, עמוקה, צבעון, צפת, רמות

4777 ילקוט הפרסומים 6783, ט' בניסן התשע״ד, 9.4.2014

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84.