גיליון 6784 עמוד 1 מתאריך 09/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ד    6784    9 באפריל 2014

עמוד

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)........4808

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי

מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים.........................................................4809

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................4810

הודעות מאת הציבור.........................................................................4812