גיליון 6784 עמוד 7 מתאריך 09/04/2014לב שרה בע״מ

(ח׳׳פ 51-398600-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה כחלון, משד' אליהו 102, מזכרת בתיה, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה .

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.6.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, כתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה כחלון, מפרקת

אברהם י. ורטהימר חברה לקבלנות בע״מ

(ח״פ 51-057180-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס

אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 23.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אברהם זילברשלג, מרח' רבי עקיבא 45, בני ברק, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה .

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.7.2014, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

אברהם זילברשלג, עו״ד, מפרק

פא-סול בע״מ

(ח״פ 51-380526-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס

אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד גיא קונפורטי, מרח' ויצמן 47, כפר סבא 44351, טל' 072-2327770, למפרק החברה

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.7.2014, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

גיא קונפורטי, עו״ד, מפרק

יהלומי קולור-מי בע״מ

(ח”פ 51-309237-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד נסים ביטון, מרח' אורלוב 77, פתח תקוה 49342, טל' 03-9302605, למפרק החברה

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.7.2014, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים ביטון, עו״ד, מפרק

הדר עין-גל בע״מ

(ח״פ 51-456465-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדר עין גל, אצל עו׳׳ד סיגלית רובין-פלור, רח' הדקלים 86, ת׳׳ד 1107, פרדס חנה 37110, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

4813 ילקוט הפרסומים 6784, ט' בניסן התשע׳׳ד, 2014 .9.4