גיליון 6785 עמוד 1 מתאריך 09/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ד    6785    9 באפריל 2014

עמוד

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת למוזאון

הכנסת..................................................................................... 4824

הודעה על צורך במינוי קאדים............................................... 4824

הארכת מינוי זמני של רשם המפלגות................................. 4824

הודעה על נטילת סמכויות ואצילתן לפי חוק-יסוד:

הממשלה.................................................................................. 4824

הודעה על מינוי חבר ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)........................ 4824

הודעה על מינוי ועדה רפואית לעררים לפי החוק האמור 4824

עמוד

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה

מקצועית)................................................................................ 4825

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................... 4825

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה (תל-אביב-יפו)........................... 4825

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (בת ים, כפר

יאסיף, עמק המעיינות) ..................................................... 4825

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 4826

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט....................... 4826

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4826