גיליון 6786 עמוד 1 מתאריך 09/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בניסן התשע״ד    6786    9 באפריל 2014

עמוד

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות ..............4836

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות

תקציבי המועצות הדתיות לשנת 2014 .....................................................4838

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה...............................................................4840

הודעות מאת הציבור........................................................................4841