גיליון 6787 עמוד 1 מתאריך 09/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט׳ בניסן התשע״ד    6787    9 באפריל 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 4846

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 4879