גיליון 6788 עמוד 1 מתאריך 10/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בניסן התשע״ד    6788    10 באפריל 2014

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) .............................4918

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים..................................................4919

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע...... 4920

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז תמ״מ 3/ 12/ 5 - שינוי לתכנית מיתאר מחוזית

חלקית לרכבת קלה במטרופולין תל אביב....................................................... 4921

הודעות מאת הציבור......................................................................... 4921