גיליון 6788 עמוד 3 מתאריך 10/04/2014לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל-אביב (1) מרכז (2)

עו״ד שמואל בר-יוסף הרשם עמיעד רט


עו״ד ניר (משה) זנו


עו״ד אורן כרמלי


ציפי לבני

שרת המשפטים


רשמת הוצאה לפועל מירב אליהו    עו׳׳ד שמעון אשואל

עו׳׳ד עידית ג׳וליאן    הרשמת ליאת הר-ציון

לבתי משפט השלום מחוז דרום )1(

הרשם משה הולצמן    עו׳׳ד ליאורה וינשטיין

עו׳׳ד ירון (אהרוני) חיים    עו׳׳ד ארז נוריאלי

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז הצפון )1(

רשמת הוצאה לפועל וידאד יונס    הרשמת רביע ג׳באלי

עו׳׳ד דרור לביא אפרת

י' בניסן התשע״ד )10 באפריל 2014( (חמ 3-1803-ה1)

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וו, אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים, השתנה כדלקמן:

במקום ״מרים נאור, משנה לנשיא בית המשפט העליון - חברה״ יבוא ״השופט אליקים רובינשטיין - חבר״. תוקף השינוי מיום ה' בניסן התשע״ד (5 באפריל 2014).

י' בניסן התשע״ד (10 באפריל 2014) (חמ 803ו-3-הו)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמ' 68.

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985 (להלן - חוק יסודות התקציב), ולסעיף 12 לחוק הקולנוע, התשנ״ט-21999 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה לקולנוע, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע3 (להלן - המבחנים העיקריים):

1. בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה ״סרט באורך מלא״, במקום ״60 דקות״ יבוא ״75 דקות״. 2 בסעיף 5 למבחנים העיקריים, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

״(ד1) מסכום התמיכה לפי סעיף זה יופחתו חריגות שכר שנעשו בשנה שקדמה לשנה שבעדה מוגשת הבקשה כמפורט להלן:

(1)    במקרה שבו שכר הברוטו של המנהל הכללי או המנהל האמנותי של המוסד עלה בשנה תקציבית קודמת על השכר המרבי המפורט בסעיף קטן זה, יופחת סכום החריגה כשהוא מוכפל בחמש, מסכום התמיכה שלו היה זכאי המוסד אילולא החריגה;

(2)    שכר הברוטו המרבי למנהל הכללי או למנהל האמנותי של המוסד ייקבע בהתאם לגובה השכר שנקבע בידי רשות החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא עסקיות לפי הדירוג הזה, אלא אם כן התקבל מראש אישור מינהל התרבות שבמשרד לתשלום שכר גבוה יותר בהתאם להמלצת ועדת מעקב שמינה לעניין זה:


4919 ילקוט הפרסומים 6788, י' בניסן התשע״ד, 10.4.2014

1

   ס״ח התשמ״ה, עמ' 60; התשנ״ב, עמ' 34.

2

   ס״ח התשנ״ט, עמ' 53; התש״ס, עמ 99 ועמ 250.

3

   י״פ התשע״ג, עמ' 4182.