גיליון 6788 עמוד 4 מתאריך 10/04/2014דרגת שכר הברוטו המרבי דרגת שכר הברוטו המרבי

למנהל אמנותי לפי דירוג חברות ממשלתיות לא עסקיות

למנהל כללי לפי דירוג חברות ממשלתיות לא עסקיות

היקף תקציב שנתי מאושר (במיליוני שקלים חדשים)

95%

דרגה 7

מעל 20

90%

דרגה 4

10 עד 20

90%

דרגה 1

מתחת ל-10

דרגת השכר תתעדכן באופן שוטף לפי עדכוני רשות החברות הממשלתיות;

(3)    על אף האמור בפסקה (2), רשאי מוסד לקבוע כי השכר המרבי של המנהל האמנותי יהיה השכר המרבי הקבוע למנהל כללי בטבלה שבפסקה (2), ובלבד שייקבע במקביל כי השכר המרבי של המנהל הכללי יהיה השכר המרבי הקבוע למנהל האמנותי בטבלה האמורה;

(4)    במקרה שבו המנהל הכללי של המוסד משמש בפועל גם כמנהל אמנותי, לא יהיה זכאי המנהל הכללי לתוספת שכר; על אף האמור, לגבי מוסד המדורג בדרגה 4 ומטה - במקרה שבו המנהל הכללי של המוסד משמש בפועל גם כמנהל אמנותי - הוא יהיה זכאי לתוספת שכר שלא תעלה על 20% מהשכר המרבי לפי פסקה (2);

(5)    האמור בסעיף קטן זה יחול רק על מוסדות שסך כל התמיכה הציבורית בהם (תמיכה מהממשלה, תמיכה מרשויות מקומיות ומרשויות ציבוריות אחרות) בשנה תקציבית קודמת עולה על 25% מתקציבם השנתי או על 5 מיליון שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.״

3 . בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

(1) במקום פסקה (1)(ג)(3)(ב) יבוא:

״(ב) תינתן תוספת ניקוד למוסד לפי היקף השקעתו בסרט, כמפורט להלן:

יחס השקעת המוסד בסרטים    נקודות 1 2 3 4

ילקוט הפרסומים 6788, י' בניסן התשע״ד, 2014 .10.4 4920

1

   מעל 50% מהסרטים שהופקו בתמיכת המוסד או שהוחלט לתמוך בהפקתם היו 25 נקודות סרטים שתקציבם הכולל עמד על 3 מיליון שקלים חדשים לפחות, והשקעת

המוסד או ההשקעה המתוכננת בהפקת הסרטים האמורים לא פחתה מ-2 מיליון שקלים חדשים, ולא עלתה על 80% מתקציב הסרט

2

   מעל 40% ועד 50% מהסרטים שהופקו בתמיכת המוסד או שהוחלט לתמוך 15 נקודות בהפקתם היו סרטים שתקציבם הכולל עמד על 3 מיליון שקלים חדשים לפחות,

והשקעת המוסד או ההשקעה המתוכננת בהפקת הסרטים האמורים לא פחתה מ-2 מיליון שקלים חדשים ולא עלתה על 80% מתקציב הסרט

3

   מעל 30% ועד 40% מהסרטים שהופקו בתמיכת המוסד או שהוחלט לתמוך 10 נקודות בהפקתם היו סרטים שתקציבם הכולל עמד על 3 מיליון שקלים חדשים לפחות,

והשקעת המוסד או ההשקעה המתוכננת בהפקת הסרטים האמורים לא פחתה מ-2 מיליון שקלים חדשים, ולא עלתה על 80% מתקציב הסרט

הופסקה הפקה לפי פסקת משנה זו לפני שהסתיימה, או לא החלה הפקה שהוחלט לתמוך בה כאמור בפסקת משנה זו,

יודיע על כך המוסד למשרד באופן מיידי .״

(2)    בפסקה (2)(ב)(1), אחרי ״30 סרטים קצרים לפחות;״ יבוא ״לעניין סעיף זה, יראו סרט דרמה שמוסד סייע להפקתו לפני תחילתם של מבחנים אלה כסרט קצר ולא כסרט עלילתי באורך מלא״;

(3)    בטבלה שבפסקה (3)(ג)(3)(ב) -

(א)    בכל מקום, אחרי ״בתמיכת המוסד״ יבוא ״או שהוחלט לתמוך בהפקתם״;

(ב)    בכל מקום, במקום ״והשקעת המוסד בסרטים האמורים״ יבוא ״והשקעת המוסד או ההשקעה המתוכננת בהפקת הסרטים האמורים״;

4

   בפסקה (4)(ג)(1)(ב)(2), במקום ״100%״ יבוא ״10%״.

4. בסעיף 9(1) למבחנים העיקריים -

(1)    אחרי ״משיעור התמיכה היחסי״ יבוא ״הכולל״;

(2)    אחרי ״בשנת 2013;״ יבוא ״למען הסר ספק, התמיכה תינתן רק בעד פעילות בתחומים שבהם יימצא המוסד זכאי לתמיכה בשנת 2014;״ .