גיליון 6789 עמוד 1 מתאריך 13/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בניסן התשע״ד    6789    13 באפריל 2014

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) .............................4926

הודעה על הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ...............4926

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב..........................................................4926

הודעות מאת הציבור........................................................................4926