גיליון 6790 עמוד 1 מתאריך 24/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בניסן התשע״ד    6790    24 באפריל 2014

עמוד

הודעה על מינוי חברה למועצת מקרקעי ישראל............. 4928

מינוי נשיא בבית המשפט......................................................... 4928

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין........................................ 4928

מינוי רשמי בית הדין לעבודה ................................................ 4928

הודעה על הטלת תפקידי ראש רשות התאגידים לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)........................................ 4928

מינוי חברים לוועדה המייעצת לרשמת המתווכים....... 4928

הודעה על סיום כהונה של חבר ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק

מלחמה ונזק עקיף).............................................................. 4928

מינוי לפי חוק כלי הירייה......................................................... 4929

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ותקנות הנכים (ועדות

רפואיות)................................................................................. 4929

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה רפואית עליונה לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים

(ועדה רפואית עליונה)....................................................... 4929

הודעה על הוספת רופאים לרשימת רופאי ועדה רפואית

לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית) . 4929 הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר בטבריה...................... 4930

עמוד

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית מרחבים .. 4930

הסמכה לממונה לפי חוק אוויר נקי...................................... 4930

מינוי ממלא מקום של חבר ועדה לפי חוק הרופאים

הווטרינרים ............................................................................ 4930

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות).................................................................. 4930

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית ............... 4931

תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד לשנת הכספים

2013 .......................................................................................... 4931

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית גת לשנת

הכספים 2014 ........................................................................ 4931

הודעה בדבר הסמכת פקחים בעיריית ירושלים.............. 4932

הודעה בדבר הסמכת פקח במועצה המקומית ג׳ת......... 4932

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 4933

הודעות מאת בית המשפט -

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................. 4966

בקשה לביטול מחיקת חברה.............................................. 4971

הודעות מאת הציבור.................................................................. 4972