גיליון 6792 עמוד 1 מתאריך 27/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בניסן התשע״ד    6792    27 באפריל 2014

עמוד

הסמכות בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס.......................................................5052

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ...........................................................5054

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................5055

הודעות מאת הציבור........................................................................5067