גיליון 6793 עמוד 1 מתאריך 29/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בניסן התשע״ד    6793    29 באפריל 2014

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).................................................................. 5072

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט.............................. 5072

הארכת מינוי חברים בוועדות אכיפה מינהלית לפי

חוק ניירות ערך...................................................................... 5073

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........... 5073

מינוי ממלאי מקום לנציגת שר התחבורה והבטיחות

בדרכים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה................ 5073

הסמכת רשות הבריאות לפי תקנות התכנון והבנייה

(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)......................................... 5073

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה................................................................................. 5074

עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל)........................................................ 5074

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל)................................................................... 5074

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (קדימה-צורן)....... 5075

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 5075

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......... 5075

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 5076

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 5088

הודעה לפי חוק הצהרת מוות.................................................. 5106

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 5107

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 5110

הודעות מאת הציבור................................................................... 5113