גיליון 6793 עמוד 49 מתאריך 29/04/2014החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.3.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים צרפתי, ת׳׳ז XXXXX565, מרח' אהוד 8, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.10.2014, בשעה 13.00, אצל איצקוביץ', ניוסטדטר, קלארק, סבג ושות', משרד עורכי דין, רח' יעבץ 33, תל אביב 65258, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים צרפתי, מפרק

עולם האופנה ד.י צפת והגליל 2000 בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-304621-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.5.2014, בשעה 12.00, אצל רו׳׳ח גאנם סעד אלדין, רח' ירושלים 28, צפת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ביטון, מפרק

אופטינט ניהול משולב אימג׳ינג בע׳׳מ

(ח״פ 51-196453-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 17.00, בחברת דוד בועז ייעוץ וייזום עסקי בע׳׳מ, דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור פרופר, עו״ד, מפרק

קפיטרנט תובל בע׳׳מ

(ח״פ 51-309067-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2014, בשעה 12.00, אצל רו״ח גאנם סעד אלדין, רח' ירושלים 28, צפת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תובל איזנקוט, מפרקת

א.ל.ס פתרונות מתקדמים בע׳׳מ

(ח״פ 51-271694-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.6.2014, בשעה 8.30, במשרד זהבי בלאו ושות' עורכי דין, רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה זהבי, עו״ד, מפרק

א.ק. ברק פתרונות הנדסיים בע׳׳מ

(ח״פ 51-315946-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.6.2014, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ז״בוטינסקי 33, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי מילר, עו״ד, מפרק

ברקת החושן בע׳׳מ

(ח״פ 51-253192-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.6.2014, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ראול ולנברג 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירון אורן, מפרק

א. עציון מהנדסים יועצים בע״מ

(ח״פ 51-235575-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 9.6.2014, בשעה 10.00, במשרד עו״ד חיים עשהאל, שד' מנחם בגין 5, בית דגן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששון שילר, מפרק

5119 ילקוט הפרסומים 6793, כ״ט בניסן התשע״ד, 29.4.2014