גיליון 6793 עמוד 50 מתאריך 29/04/2014דוק תעופה בע״מ

)ח״פ 51-442827-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.6.2014, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון קולנברג, עו״ד, מפרק

חלקה 8ו5 בגוש 28ו6 בע״מ

(ח״פ 51-020467-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החצב 8, גני יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי טננבאום, מפרק

אלו-ברייט פתרונות מתקדמים באלומניום בע״מ

(ח״פ 51-310794-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.6.2014, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' מניה שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירז גונן אללוף, עו״ד, מפרקת

י.צ. יהלומים בע״מ

(ח״פ 51-344881-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 22.6.2014, בשעה 17.00, במשרד עו׳׳ד אריאל פרץ, שד' רוטשילד 136, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרן דואק, מפרק

אינטרנשיונל גרופ רילסטייט רעננה בע״מ

(ח״פ 51-451918-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שביל הזהב 6, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב אליהו גולדמן, מפרק

טל בן יעקב טכנולוגיות בע״מ

(ח״פ 51-453788-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הזית 11, שדה ורבורג, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל בן יעקב, מפרק

תנובה - טוב שם משטחים בע״מ

(ח״פ 51-261361-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ההדרים 5, כפר ביל׳׳ו ב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים ברנס, מפרק

טקלי הנדסה בע״מ

(ח״פ 51-198565-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 24.6.2014, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' השושן 7, פרדסיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודית ליס, מפרקת

ילקוט הפרסומים 6793, כ״ט בניסן התשע׳׳ד, 29.4.2014 5120