גיליון 6794 עמוד 1 מתאריך 30/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשע״ד    6794    30 באפריל 2014

עמוד

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)............. 5124

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................................................. 5130

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים ...................................................... 5130

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2014 ..................................................... 5134

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2014 ................................................... 5134

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................... 5137

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5140

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................................................ 5155