גיליון 6794 עמוד 2 מתאריך 30/04/2014הודעה בדבר רשימת מפעילים

לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס׳׳ז-2007 בתוקף סמכותי לפי תקנה 11(ב) לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס׳׳ז-2007י,

אני מפרסם את רשימת הגופים המפעילים שאליהם הופנו משרתים בשירות האזרחי בשנה שקדמה לפרסום:

שם הגוף    מס' תאגיד    כתובת

580503720

אגודת הרפואה

.1

580034726

אהל אשר

.2

580342871

אוהל פרידה לאה

.3

580392355

אור החסד - דרכי מנחם

.4

580333524

אור ירוק

.5

580049302

אור ירושלים

.6

580024909

אור לנוער

.7

580468635

אור מאיר

.8

580331106

אור מזל וברכה

.9

580024610

אור שמחה (ישיבת הבוכרים)

.10

580453900

אורות חסד מירב

.11

580497204

אורות לנוער

.12

580017465

אחיסמך

.13

580458412

איגוד י. נ. ר.

.14

580465979

איחוד הצלה

.15

580404721

אכלו רעים

.16

580400547

אם הבנים

.17

580485753

אפיקים

.18

580258937

ארזי התורה (ארזי ביתר)

.19

580431963

בוני עולם

.20

580422368

בועות

.21

580400596

בית אחיעזר

.22

580031052

בית הילדים ציון בלומנטל

.23

580483493

בית השם נהלך

.24

580371987

בית התבשיל ״טוב וחסד״

.25

580266047

בית חדש

.26

580308781

בית חם

.27

580441749

בית מדרש עליון פאר משה

.28

580417368

בית ספר ומכון ״מדעים ויהדות״

.29

י ק׳׳ת התשס׳׳ז, עמ' 740.

רבי אליעזר בן הורקנוס 21/4, אשדוד רבי עקיבא 4, אלעד רבי שמעון בר יוחאי 44, אשדוד הרב קוק 8, בני ברק הנגר 22, הוד השרון 45240 מושב בית מאיר, ד׳׳נ הרי יהודה מאירוביץ' 1, נתניה יום טוב אלגזי 2, ירושלים שרירא גאון 19, ירושלים כפר חב׳׳ד האר׳׳י 193, נתיבות רח' רמות דוד, קרית גת חרמון 6, חיפה בית הדפוס 30, ירושלים ירמיהו 78, ירושלים יפו 210, ירושלים בעל השאילתות 4, ירושלים ז'בוטינסקי 44, ירושלים רייטפארט 15/2, ביתר עילית יהודה הנשיא 42, בני ברק אליעזר בן הורקנוס 8/13, אשדוד מושב עוצם

הושע 16, ככר בלומנטל, ירושלים זלמן ארן 7, ירושלים שלום עליכם 2, מגדל העמק הרקמה 7, רוממה, ירושלים ישמעאל 13, בני ברק שמגר 4, ירושלים עין גב 1, חדרה

ילקוט הפרסומים 6794, ל' בניסן התשע״ד, 30.4.2014 5124