גיליון 6795 עמוד 1 מתאריך 30/04/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בניסן התשע״ד    6795    30 באפריל 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה.............................................................5172

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................................5211