גיליון 6796 עמוד 1 מתאריך 04/05/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשע״ד    6796    4 במאי 2014

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 5276

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות......................... 5276

מינוי סגני נשיא בבתי המשפט............................................... 5276

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה ....................... 5276

הודעה על מינוי רשמים בכירים בבתי המשפט................ 5276

מינוי רשמי הוצאה לפועל........................................................ 5276

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול).......................................................................... 5277

מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט....................................... 5277

מינוי רשמים לבית המשפט לענייני משפחה.................... 5278

מינוי ממלא מקום לנציגת שרת המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה.................................................. 5278

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות................................................................................... 5278

הודעה על מינוי חברים בוועדת יבוא לפי פקודת

היבוא והיצוא....................................................................... 5279

הודעה על עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית

לפי חוק התכנון והבנייה.................................................. 5279

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)............. 5279

מינוי ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה....................... 5279

הודעות בדבר קביעת תקנים.................................................... 5279

הודעה בדבר שינויים בתקנים................................................ 5280

הודעה בדבר ביטול תקנים ....................................................... 5280

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 5280

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ותיקון טעות

בהודעה כאמור..................................................................... 5281

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 5282

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 5284

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5289

תיקון טעות דפוס